Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Wiebes past voorwaarden regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie aan

Minister Wiebes past voorwaarden regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie aan

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij voornemens is om meerjarige projecten binnen de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) voor een aantal onderdelen te faciliteren.

Hiermee komt de minister van Economische Zaken en Klimaat onder meer tegemoet aan de wens van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en de SGP. Bij de aanpassing gaat het vooralsnog om innovatieve projecten op het gebied van ‘Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof)’ en ‘Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking’.

Meerjarig beschikbaar
‘In 2019 heb ik een aantal aanvullende thema’s, waar Nederland voor een grote innovatieopgave staat, binnen de DEI+ opengesteld’, schrijft Wiebes in zijn Kamerbrief. ‘Deze aanvullende thema’s heb ik gefinancierd vanuit de klimaatenvelop 2019. Deze middelen zijn in afwachting van het definitieve klimaatakkoord nog niet meerjarig beschikbaar op mijn begroting. Als gevolg hiervan kon ik vanuit deze middelen geen meerjarige projecten faciliteren. In de praktijk blijkt dit een groot knelpunt. De beoogde grootschalige pilot en demonstratieprojecten kennen vaak een doorlooptijd van 3 à 4 jaar. Partijen dienen op dit moment geen voorstel in, gezien de beperkende voorwaarde om het project in een jaar gerealiseerd te hebben. In de loop van het jaar wordt het nog problematischer om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen. Om dit knelpunt gedeeltelijk op te lossen, vooruitlopend op het definitieve klimaatakkoord, heb ik besloten om ruimte vrij te maken binnen mijn begroting. Hierbij anticipeer ik op het meerjarig overkomen van de klimaatenvelopmiddelen, maar dek ik dit vooralsnog uit het niet verplichte deel van de reguliere energie-innovatie middelen op de begroting. Het nog niet verplichte deel is beperkt en dat is dan ook tevens de reden dat ik niet over de gehele breedte van de DEI+ meerjarige projecten kan faciliteren.’

Flexibilisering en ruimtelijke inpassing
Concreet is de minister voornemens om op korte termijn projecten met een duur van maximaal 4 jaar toe te staan, zoals dat voor pilot- en demonstratieprojecten gebruikelijk is. Het gaat hierbij om de onderwerpen:

  • Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof): 12,5 miljoen euro;
  • Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking: 4,5 miljoen euro.

Voor het DEI+-thema ‘Flexibilisering elektriciteitssysteem’ komen de volgende mogelijkheden voor meer flexibiliteit in aanmerking:

  • Stimulering van opslag en conversie van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit;
  • Stimulering van flexibele vraag naar elektriciteit;
  • Stimulering van CO2-vrij regelbaar vermogen;
  • Flexibiliteit van de elektriciteitsnetten voor transport en distributie van elektriciteit.

Voor het DEI+-thema ‘Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking’ is er aandacht voor draagvlak, landschappelijke waarden, het optimaal benutten van de beschikbare ruimte en het voorkomen van hoge maatschappelijke kosten voor netaansluitingen. Hiervoor komen pilot- en demonstratieprojecten in aamerking waarin innovatieve producten, uitvoeringsvormen en diensten ontwikkeld worden die bijdragen aan de opwekking van grootschalige duurzame elektriciteit, met oog voor de bovengenoemde aandachtspunten. Er is een onderverdeling naar de volgende aandachtsgebieden:

  • land (niet zijnde gebouwde omgeving);
  • verkeersinfrastructuur, binnenwateren en bassins;
  • zee;
  • gebouwde omgeving.