Smart Storage Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Smart Storage Register, meld uw bedrijf ook aan!
NVDE wil duidelijkheid over rijkweidte Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers
© NVDE

NVDE wil duidelijkheid over rijkweidte Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vraagt het ministerie om duidelijkheid te bieden over de reikwijdte van de Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers.

De koepelorganisatie vraagt verder om ‘de regels werkbaar te maken voor bedrijven met grootschalige opslag van batterijen en ook andere werkwijzen die de brandveiligheid garanderen toe te staan’ .

Juridische status
De NVDE stelt vast dat op dit moment juridische bepalingen met betrekking tot batterijopslag ontbreken. De organisatie schrijft dit in haar reactie op de door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat georganiseerde internetconsultatie over de risicobeheersing van lithium-ionbatterijen. Het ministerie bereidt een zogenaamde circulaire (red. rondschrijven) voor over de risicobeheersing van lithium-ion-energiedragers. Separaat werkt de overheid ook aan Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS-richtlijnen) voor lithium-ion-energiedragers, te weten de PGS-37.

‘De circulaire sorteert voor op nieuwe regelgeving’, schrijft de NVDE in haar zienswijze. ‘Er is daarom meer duidelijkheid nodig over de juridische status van een circulaire. Bovendien is er een ruime overgangsperiode nodig voor bedrijven om aanpassingen te doen.’

Afbakening
In de circulaire staat vermeld dat deze geen betrekking heeft op individuele energiedragers die zijn gemonteerd in in de gebruiksfase verkerende toepassingen, zoals elektronica, fietsen of auto’s. Er staat echter ook dat het bevoegd gezag bij de beoordeling daarvan maatwerk kan verrichten. De NVDE roept op om hier meer zekerheid en duidelijkheid te bieden. Waarom worden bijvoorbeeld opslagsystemen in huishoudens onder de capaciteitsgrens niet generiek buiten de werkingssfeer gehouden? Daarnaast zou het volgens de NVDE goed zijn als duidelijk wordt gemaakt dat elektrische auto’s in een professionele autogarage en elektriciteitsopslagsystemen buiten de scope van de circulaire vallen en de definitie van ‘verkoopruimten’ te verbreden met ‘onderhouds- en serviceruimten’.

Compartimentering
Het voorstel om compartimentering te verplichten in opslagruimten is volgens de NVDE zeer ingrijpend voor bedrijven die grootschalig met batterijen werken; zoals de gehele auto-industrie in de toekomst. ‘ Tegelijkertijd is het doel van de maatregel helder: het voorkomen of vertragen van het uitbreiden van brand. Er zijn echter alternatieve manieren om hetzelfde doel te bereiken op een doelmatige manier. De NVDE stelt daarom voor om met minder ingrijpende eisen hetzelfde doel te bereiken, zodat de regels werkbaar zijn voor EV-fabrikanten en daarmee het opschalen van emissieloze voer- en vaartuigen in Nederland (personenvervoer, e-trucks, binnenvaartschepen) op een veilige manier mogelijk te maken. Onder meer door eisen te stellen aan detectie, alarm en koeling, het ontwerp van opslagblokken met bufferzones en goede monitoring en auditing kan effectief werk worden gemaakt van brandveiligheid.’